Hợp đồng liên doanh là gì, được ký trong trường hợp nào ?

Hợp đồng liên doanh là gì(Joint Venture Agreement) là một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên, trong đó các bên cam kết hợp tác để đạt được một mục tiêu chung hoặc thực hiện một dự án cụ thể. Hợp đồng này quy định rõ ràng các điều khoản và điều kiện về cách thức hợp tác, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia.

1. Các thành phần chính của hợp đồng liên doanh.

 1. Mục tiêu của liên doanh: Xác định rõ mục đích và phạm vi hoạt động của liên doanh.
 2. Vốn góp: Quy định về số lượng, loại và hình thức vốn góp của mỗi bên.
 3. Quyền lợi và nghĩa vụ: Phân chia quyền lợi (lợi nhuận, quyền biểu quyết,…) và nghĩa vụ (trách nhiệm tài chính, công việc,…) của các bên.
 4. Quản lý và điều hành: Thiết lập cơ cấu quản lý, quyền và trách nhiệm của ban quản lý.
 5. Phân chia lợi nhuận và rủi ro: Quy định cách thức phân chia lợi nhuận và rủi ro giữa các bên tham gia.
 6. Giải quyết tranh chấp: Đề ra cơ chế giải quyết khi xảy ra tranh chấp.
 7. Thời hạn và chấm dứt: Quy định thời gian hiệu lực của hợp đồng và các điều kiện để chấm dứt liên doanh.

2. Mục đích của hợp đồng liên doanh.

 • Tận dụng nguồn lực: Kết hợp các nguồn lực về tài chính, kỹ thuật, nhân sự của các bên để thực hiện dự án mà một bên riêng lẻ khó có thể thực hiện được.
 • Chia sẻ rủi ro: Phân chia rủi ro tài chính và hoạt động giữa các bên tham gia.
 • Tăng cường cạnh tranh: Tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường thông qua sự hợp tác.

Hợp đồng liên doanh thường được sử dụng trong các dự án lớn, cần sự hợp tác của nhiều bên để có thể thành công.

3. Ký hợp đồng liên doanh trong trường hợp nào

Ký hợp đồng liên doanh thường diễn ra trong các trường hợp sau đây:

 1. Thực hiện các dự án lớn: Khi một dự án yêu cầu nguồn lực tài chính, kỹ thuật, hoặc nhân sự lớn mà một bên không thể tự mình đáp ứng, liên doanh giúp kết hợp sức mạnh của nhiều bên để thực hiện dự án hiệu quả hơn.
 2. Mở rộng thị trường: Khi một doanh nghiệp muốn thâm nhập vào thị trường mới, họ có thể liên kết với một đối tác địa phương có kiến thức và quan hệ thị trường để giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả.
 3. Tận dụng công nghệ và chuyên môn: Khi một doanh nghiệp cần công nghệ hoặc chuyên môn mà họ không sở hữu, liên doanh với một đối tác có những khả năng này giúp tiếp cận và sử dụng các tài nguyên cần thiết.
 4. Chia sẻ rủi ro: Khi một dự án có mức độ rủi ro cao, các bên có thể liên doanh để phân chia rủi ro. Điều này giảm thiểu gánh nặng rủi ro cho từng bên riêng lẻ.
 5. Tăng cường năng lực cạnh tranh: Liên doanh giúp các bên tham gia tăng cường sức mạnh cạnh tranh thông qua việc kết hợp các ưu thế riêng của từng bên như tài chính, công nghệ, nhân lực, hoặc thị trường.
 6. Thực hiện các dự án cần sự hợp tác quốc tế: Trong các dự án quốc tế, liên doanh với các công ty hoặc tổ chức tại quốc gia đích đến có thể giúp việc triển khai dự án thuận lợi hơn do hiểu biết về quy định pháp lý và thị trường địa phương.
 7. Tối ưu hóa nguồn lực: Các doanh nghiệp có thể liên doanh để sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có như cơ sở hạ tầng, nhân lực, và công nghệ, từ đó giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động.
 8. Phát triển sản phẩm mới: Khi cần nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, các doanh nghiệp có thể liên doanh để kết hợp năng lực nghiên cứu và phát triển, chia sẻ chi phí và rủi ro liên quan đến quá trình R&D.

Ví dụ cụ thể về các trường hợp ký hợp đồng liên doanh

 • Công nghệ và sản xuất: Một công ty sản xuất thiết bị điện tử có thể liên doanh với một công ty sở hữu công nghệ tiên tiến để phát triển và sản xuất sản phẩm mới.
 • Xây dựng và phát triển bất động sản: Hai công ty xây dựng có thể liên doanh để cùng phát triển một dự án bất động sản lớn, chia sẻ chi phí và lợi nhuận.
 • Năng lượng và khai thác tài nguyên: Một công ty dầu khí quốc tế có thể liên doanh với một công ty dầu khí quốc gia để khai thác một mỏ dầu mới, tận dụng kinh nghiệm và nguồn lực của cả hai bên.

Ký hợp đồng liên doanh giúp các bên tham gia tăng cường khả năng hợp tác, tận dụng lợi thế của nhau, và đạt được những mục tiêu mà một bên riêng lẻ khó có thể thực hiện được.

4. Mẫu hợp đồng liên doanh mới nhất năm 2024.

Dưới đây là mẫu hợp đồng liên doanh cơ bản, bạn có thể điều chỉnh để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của từng liên doanh.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

Số: [Số hợp đồng]

Hôm nay, ngày [Ngày] tháng [Tháng] năm [Năm], tại [Địa điểm], chúng tôi gồm có:

BÊN A: [Tên doanh nghiệp A]

 • Địa chỉ: [Địa chỉ của Bên A]
 • Đại diện: [Tên người đại diện], Chức vụ: [Chức vụ của người đại diện]
 • Điện thoại: [Số điện thoại]
 • Fax: [Số fax]
 • Mã số thuế: [Mã số thuế]

BÊN B: [Tên doanh nghiệp B]

 • Địa chỉ: [Địa chỉ của Bên B]
 • Đại diện: [Tên người đại diện], Chức vụ: [Chức vụ của người đại diện]
 • Điện thoại: [Số điện thoại]
 • Fax: [Số fax]
 • Mã số thuế: [Mã số thuế]

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng liên doanh với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI LIÊN DOANH

1.1. Mục tiêu của liên doanh: [Mô tả mục tiêu cụ thể của liên doanh]. 1.2. Phạm vi hoạt động của liên doanh: [Mô tả phạm vi hoạt động cụ thể].

ĐIỀU 2: VỐN GÓP

2.1. Vốn góp của Bên A: [Số tiền hoặc tài sản góp vốn của Bên A]. 2.2. Vốn góp của Bên B: [Số tiền hoặc tài sản góp vốn của Bên B]. 2.3. Hình thức góp vốn: [Mô tả hình thức góp vốn].

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A: [Liệt kê chi tiết]. 3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B: [Liệt kê chi tiết].

ĐIỀU 4: QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

4.1. Cơ cấu quản lý: [Mô tả cơ cấu quản lý của liên doanh]. 4.2. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý: [Liệt kê chi tiết].

ĐIỀU 5: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO

5.1. Cách thức phân chia lợi nhuận: [Mô tả chi tiết cách phân chia lợi nhuận]. 5.2. Chia sẻ rủi ro: [Mô tả cách thức chia sẻ rủi ro].

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

6.1. Các bên cam kết giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này thông qua thương lượng hòa giải. 6.2. Trường hợp không thể thương lượng hòa giải, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại [Tòa án hoặc Trọng tài].

ĐIỀU 7: THỜI HẠN HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

7.1. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng: [Mô tả thời hạn]. 7.2. Điều kiện chấm dứt hợp đồng: [Mô tả các điều kiện để chấm dứt hợp đồng].

>>> Xem thêm: Phần mềm hợp đồng điện tửhợp đồng điện tử

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. 8.2. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này phải được lập thành văn bản và có chữ ký của đại diện các bên.

ĐẠI DIỆN BÊN A
[Tên người đại diện]
[Chức vụ]
[Chữ ký và dấu]

ĐẠI DIỆN BÊN B
[Tên người đại diện]
[Chức vụ]
[Chữ ký và dấu]


Lưu ý: Đây là mẫu hợp đồng liên doanh cơ bản. Trước khi sử dụng, bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư để đảm bảo hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*